Miljö

Miljöpolicy

Vi ska med hänsyn till funktion och arbetsmiljö, välja material och metoder vilka ger lägsta påverkan på den inre och yttre miljön. Miljöarbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn, som förankras i vår verksamhet.

Miljöplan

För att uppnå de mål som beskrivs ovan i vår miljöpolicy ska vi

  • Där så är möjligt, föreslå och arbeta med tätskiktsmaterial som går att återanvända och återvinna.
  • Samarbeta med tillverkare och leverantörer av tätskiktsprodukter, som är miljöcertifierade och kan bidra med kompetensutveckling inom området.
  • Byggspill på arbetsplatser sorteras och omhändertas enligt gällande normer.
  • För att minimera materialspill på arbetsplatserna upprättas monteringsplan för tätskiktetsmaterialet, före det att arbetet påbörjas